Family Events

image

โฆษณา

เทคนิคการจำคำศัพท์

image

การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครู PLC (Professional Learning Community) แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางศูนย์ฯจึงจะจัดอบรมฯในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ ERIC (อาคารเฟื่องฟ้า) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยทางศูนย์ฯ รับผิดชอบอาหารว่าง และอาหารกลางวัน สำหรับค่าพาหนะให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด จึงขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศหรือตัวแทนเข้ารับการอบรม ไปยังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เป็นอย่างช้า

“READ”

image

Phrasal Verbs…look

image

เทคนิคการจำคำศัพท์

image

ตลก 6 ฉาก เรียนภาษาอังกฤษ

The CommonLit APproach

image

ค่ายวิชาการแบบเข้ม(O-NET)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ดำเนินการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม(O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางศูนย์ฯ จึงจะจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2558 ณ ห้อง ERIC โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยทางศูนย์ฯ รับผิดชอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับ ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด จึงขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการจัดค่ายฯ ระดับ ชั้นม.3 และ ม.6 ไปยังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นอย่างช้า